شرکت کننده محترم جهت ثبت نام در زمان برگزاری کنگره به محل ثبت نام مراجعه نمایید زمان ثبت نام اینترنتی به پایان رسیده است